BIESIADA FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ

Aktualnosci, IC Biesiada ARA, Zaproszenia

Przegląd ma charakter konkursu. Powołane przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Jury złożone z etnomuzykologa, etnochoreografa i etnologa wyłoni najlepsze prezentacje zespołów ludowych w subregionie Południowej Wielkopolski oraz przyzna nagrody finansowe i statuetki. Podczas Biesiady Folkloru odbędą się Targi Sztuki Ludowej jako promocja twórczości rękodzielniczej regionu. Na rozpoczęcie planujemy korowód Zespołów, a na zakończenie – potańcówkę oraz wręczenie nagród.

Współorganizatorem Biesiady Folkloru 2022 jest Brzezińskie Centrum Kultury i Biblioteka.

Głównym założeniem Biesiady jest ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie folkloru, a także możliwość spotkania się środowiska twórców i kontynuatorów kultury ludowej w celu wymiany doświadczeń oraz konsultacji z folklorystami. Dlatego ważne jest, aby wybrać do przeglądu utwory cenne, oryginalne, nie prezentowane w poprzednich Biesiadach Folkloru, charakterystyczne dla miejsca działalności zespołu. Zachęcamy do udziału w nowych kategoriach – dla gawędziarzy ludowych i w Duży/Mały dla mistrza i ucznia. Zespoły dziecięce będą oceniane w osobnej kategorii.

Kartę zgłoszenia do udziału Biesiadzie Folkloru wypełnioną i podpisaną należy odesłać na adres pocztowy CKiS w Kaliszu lub e-mail do dnia 15 czerwca 2022 roku. Prosimy o określenie w karcie zgłoszenia proponowanego dnia i godziny występu. CKiS w Kaliszu nie pokrywa kosztów dojazdu zespołów do Brzezin. Organizatorzy zapewniają gorący posiłek dla każdego uczestnika. Koordynatorem Biesiady Folkloru jest Anna Gałczyńska tel. 62 765 25 45.

Bardzo ważnym przygotowaniem do konkursu śpiewaczego są konsultacje z etnomuzykolog dr Arletą Nawrocką-Wysocką z ISPAN. Spotkania z zespołami i ze śpiewakami w regionie planujemy do czerwca 2022. CKiS w Kaliszu pracuje z artystami ludowymi co roku, pomagając wybrać repertuar tradycyjny oraz wykonać go w sposób jak najbardziej autentyczny.

TERMIN I MIEJSCE

9-10 lipca 2022, Brzeziny koło Kalisza, Estrada „Nad Zalewem”

CELEM Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej jest przegląd, ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych Południowej Wielkopolski w dziedzinie kultury ludowej, muzykowania, śpiewu i tańca ludowego, a także popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie.

Przegląd stwarza możliwość: ukazania oraz udokumentowania stanu zachowania tradycji i przemian zachodzących w kulturze ludowej regionu, a także konfrontacji poziomu artystycznego zespołów oraz wymiany doświadczeń i konsultacji ze specjalistami.

WARUNKIEM UCZESTNICTWA jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do dnia 15 czerwca 2022 pocztą lub na e-mail.

Do udziału można się zgłosić poprzez instytucję delegującą lub indywidualnie. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Laureatom Biesiady Folkloru przyznane będą nagrody finansowe i dyplomy. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji konkursowych oraz ich późniejszego wykorzystania (bez wypłacania honorariów) w publikacjach dokumentujących, promujących i popularyzujących Biesiadę Folkloru oraz Organizatora.

TARGI SZTUKI LUDOWEJ są integralną częścią Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Regionalni twórcy ludowi prezentują swój warsztat pracy z zakresu tradycyjnych rzemiosł ludowych: haftu, koronki, rzeźby, plecionkarstwa i słomkarstwa, bibułkarstwa, zdobnictwa obrzędowego, garncarstwa, ceramiki czy wikliniarstwa.

UCZESTNICY

Mogą zaprezentować się w następujących różnych kategoriach:

 1. zespoły taneczne – wykonują tańce wielkopolskie, innych regionów Polski, a także tańce narodowe łącznie w czasie do 20 minut;
 2. zespoły obrzędowe – czas występu do 25 minut;
 3. zespoły dziecięce – czas występu do 20 minut;
 4. zespoły śpiewacze – wykonują 3 utwory do 10 minut bez towarzyszenia instrumentalnego;
 5. soliści śpiewacy – wykonują 2 utwory do 5 minut
  bez równoczesnego towarzyszenia instrumentalnego, zespół może zgłosić max. 2 osoby;
 1. kapele ludowe – w składach zgodnych z tradycjami regionu
  wykonują 3 utwory do 10 minut;
 2. soliści instrumentaliści – grający na tradycyjnych instrumentach wykonują 2-3 utwory do 5 minut;
 3. gawędziarze ludowi – do 5 minut;
 4. DUŻY-MAŁY – konkurs dla dzieci i młodzieży przejmujących wielkopolskie tradycje wokalne i instrumentalne bezpośrednio od swoich mistrzów (śpiewaków, instrumentalistów). Uczeń prezentuje 2 utwory w następujący sposób: 1. część/zwrotkę – wykonuje mistrz, 2. część/zwrotkę – mistrz i uczeń, dalsze części/zwrotki – wykonuje uczeń.

Zachęcamy do sięgania po repertuar pieśni obrzędowych, rodzinnych, miłosnych, pasterskich, ballad, tak, aby w programie występu znalazły się pieśni zróżnicowane gatunkowo.

Organizator powołuje Jury, które oceniać będzie prezentacje konkursowe. Jury oceni następujące elementy: zgodność repertuaru z tradycją regionu, wykonanie tańca, formę i treść widowiska obrzędowego, charakterystyczny sposób wykonania i cechy gwarowe śpiewu, technikę i maniery wykonawcze, zgodność składu kapel z tradycjami regionu, dostosowanie repertuaru do wieku i umiejętności wykonawców, typowość stroju ludowego oraz poziom artystyczny prezentacji.

RAMOWY PROGRAM BIESIADY FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ 2022

9.07. sobota

15:00-19:00 – korowód zespołów / prezentacje konkursowe / Targi Sztuki Ludowej / prezentacje KGW

10.07. niedziela

11:00-19:00 – prezentacje konkursowe / Targi Sztuki Ludowej / prezentacje KGW / potańcówka

20:00 – ogłoszenie wyników i zakończenie

Ramowy Program może ulec zmianie w zależności od ilości Uczestników. Zespoły prosimy o wspólne uczestniczenie w Biesiadzie Folkloru Ziemi Kaliskiej 2022. Wszystkie aktualne informacje będą umieszczane na stronach Organizatora.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom ciepły posiłek i napoje. Koszty dojazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące. Parkingi dla autokarów znajdować się będą na terenie GOSiR koło Zalewu w Brzezinach (wjazd przez groblę).