DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki

Brzezińskie Centrum Kultury i Biblioteka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Brzezińskiego Centrum Kultury i Biblioteki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-08-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia opublikowane na stronie nie posiadają treści alternatywnej (opisów).
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • Wyrównanie tekstów od lewej do prawej.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2021-08-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Izabela Wiśniewska.
 • E-mail: dyrektor@brzeziny-centrumkultury.pl
 • Telefon: 62 769 80 64

Skargi, odwołania

Każdy ma prawo:

– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Tryb postępowania Instytucji:

TERMINY: Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Istnieje możliwość wejścia do budynku z parteru (z poziomu 0).
 • Budynek Centrum Kultury posiada strukturę piętrową. Istnieją schody, które wymuszają pokonywanie ich w asyście dodatkowej osoby.
 • Przy budynku zainstalowano jedną windę, którą można wjechać na poziom Biblioteki i GOK-u oraz na piętro II – do sali widowiskowej.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I i II piętrze budynku.
 • Do budynku mogą dostać się osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.
 • Istnieje wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy ulicy głównej, przy której bezpośrednio leży budynek.
 • Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, natomiast realizowane jest prawo wstępu z psem asystującym dla osób niepełnosorawnych.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data publikacji strony internetowej: 2021-08-01.

Ułatwienia na stronie www.brzeziny-centrumkultury.pl:

 1. wygodna nawigacja ułatwiająca przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące,
 2. opcję zmiany wielkości fontu (czcionki),
 3. opcję zmiany kontrastu kolorów,
 4. prawidłowo wdrożone tytuły stron widoczne dla użytkownika i wyszukiwarek
 5. linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 6. fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 7. wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 8. skróty klawiaturowe: “Ctrl+” powiększa tekst,
 9. oprawę graficzną serwisu opartą na stylach CSS

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-01. Deklarację powyższą sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.